Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky portálu www.ruskolobok.cz, vyvinutém, registrovaném a provozovaném obchodní společnosti Extanza Pro s.r.o. IČ 29131961, se sídlem Heřmanova 594/52, Praha 7 - Holešovice, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 225559 (dále jen “OBCHOD“) pro nákup zboží a/nebo služeb na internetovém portálu www.ruskolobok.cz (dále jen „VOP“).

I. Úvodní ustanovení – služba/y – popis, změny obchodních podmínek

1.1. Tyto VOP OBCHODu upravují zejména vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě smlouvy na časově ohraničený nákup zboží a/nebo využití služeb OBCHODu (dále jen „Smlouva“) uzavírané mezi OBCHODem a kupujícím/i (dále jen „Zákazník“), který si prostřednictvím portálu www.ruskolobok.cz kupuje anebo hodlá zakoupit u OBCHODu službu a/nebo zboží nabízené na výše uvedeném internetovém portálu.

1.2. Tyto VOP jsou určeny výhradně pro nákup zboží Zákazníkem (finálním spotřebitelem) za účelem přímé spotřeby (tj. jsou určeny výhradně pro spotřebitelské smlouvy). Nákup zboží za účelem podnikání, např. za účelem jeho dalšího prodeje, není na internetovém portálu www.ruskolobok.cz možný (to se týká zejména u alkoholických a/nebo tabákových výrobků) .

1.3. Ustanovení odchylná od VOP lze upravit v nabídce zboží a/nebo služeb OBCHODu propagovaných na internetovém portálu www.ruskolobok.cz. Taková případná odchylná ujednání mají přednost před těmito VOP.

1.4. Ustanovení těchto VOP jsou nedílnou součástí Smlouvy. Smlouva a VOP jsou vyhotoveny v českém jazyce. Smlouva je uzavřena pouze v českém jazyce a po svém uzavření je OBCHODem archivována a není Zákazníkovi přístupná.

1.5. OBCHOD může jednostranně měnit či doplňovat znění VOP. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozí verze VOP. OBCHOD informuje Zákazníky o změně VOP na internetovém portálu www.ruskolobok.cz, případně jiným vhodným způsobem tak, aby se s aktuálním zněním VOP Zákazník mohl bez nepřiměřených obtíží seznámit.

II. Uzavření Smlouvy mezi OBCHODem a zákazníkem,

2.1. OBCHOD na internetovém portálu www.ruskolobok.cz propaguje službu/y a/nebo zboží, a to včetně hodnoty nabízené služby/eb a/nebo zboží. Ceny nabízeného zboží a/nebo služby/eb jsou uváděny včetně daně z přidané hodnoty.

2.2. Možnost uzavření Smlouvy na zboží a/nebo služby/eb OBCHODu za zvýhodněných podmínek a uvedenou cenu (v případě věrnostních a jiných akcí) zůstává v platnosti po dobu uvedenou na internetovém portálu www.ruskolobok.cz a za předpokladu naplnění podmínek uvedených v konkrétní nabídce na internetovém portálu www.ruskolobok.cz.

2.3. Zákazníkem objednané zboží a/nebo služby na internetovém portálu www.ruskolobok.cz jsou pro účely uzavírání Smlouvy a realizace práv a povinností ze Smlouvy, stejně jako pro účely těchto VOP dále označovány jako „Nákup“.

2.4. Zákazník si je vědom zejména následujících povinností vůči OBCHODu a proto zaručuje následující:

a) je plně svéprávný, a to zejména s ohledem na svůj věk, nebo je zastoupen zákonným zástupcem,

b) pokud je mu méně než 18let, nebude objednávat na internetovém portálu www.ruskolobok.cztakové zboží a/nebo služby, u nichž je podmínkou pro užívání minimální věk 18let,

c) veškeré údaje, které poskytuje OBCHODu, jsou pravdivé, úplné, přesné a správné,

d) zaplacením ceny za Nákup neobchází ani neporušuje práva třetích osob a je oprávněný použít finanční zdroje využité na zaplacení Nákupu,

e) se před zahájením užívání internetového portálu www.ruskolobok.cz důkladně seznámil s těmito VOP, že je s nimi srozuměn a souhlasí s nimi,

f) zboží na internetovém portálu www.ruskolobok.cz nekupuje jako podnikající osoba ani pro podnikající osobu, ani jej dále nebude prodávat třetím osobám (zejména alkoholické a/nebo tabákové výrobky).

2.5. Pro uzavření Smlouvy zvolí Zákazník požadované množství zboží a/nebo nabízené služby a adresu, na kterou mu bude Nákup doručován, a případně sdělí informace důležité pro předání objednaného zboží (dále jen „Objednávka“). Kupní cena zboží v Objednávce je minimálně 500,- Kč (včetně DPH) a bez poplatku za dopravu víc 2000,- Kč, který činí 75,- Kč (včetně DPH), resp. 100,- Kč (včetně DPH) – dle článků 6.5. a 6.6. těchto VOP, a to bez ohledu na to, zda Zákazník na místě odstoupí od Smlouvy bez udání důvodů.

2.6. Před odesláním Objednávky je Zákazníkovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do Objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost Zákazníka zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do Objednávky. Objednávku odešle Zákazník OBCHODu kliknutím na tlačítko „Dokončit objednávku“. Údaje uvedené v Objednávce jsou jejím odesláním považovány za správné. OBCHOD neprodleně po obdržení Objednávky potvrdí Zákazníkovi, že Objednávku obdržel, a to na adresu elektronické pošty, kterou Zákazník uvedl v Objednávce.

2.7. OBCHOD je vždy oprávněn v závislosti na charakteru Objednávky Zákazníka požádat o dodatečné potvrzení Objednávky (například písemně či telefonicky).

2.8. Kupní smlouva mezi OBCHODem a Zákazníkem vzniká předáním zboží z Objednávky do rukou Zákazníka nebo jeho zástupce. Za Zákazníka může zboží převzít vedle Zákazníka nebo jeho zástupce také fyzická osoba starší 18let, která se zdržuje v bytě nebo jiných prostorách na adrese Zákazníka a která osobě, která Zákazníkovi zboží za OBCHOD předává, věrohodně prokáže svou totožnost.

2.9. Aby mohlo dojít k uzavření kupní smlouvy, Zákazník nikdy nebude požadovat vystavení daňového dokladu v souladu se zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, v účinném znění, při předání zboží, neboť vzhledem k tomu, že Zákazník má právo v okamžiku předání zásilky zboží od Smlouvy odstoupit nebo provést storno Objednávky nebo jejich částí (viz níže) a tedy určité zboží neodebrat (Smlouva je uzavřena až převzetím zboží), musela by se na místě provádět oprava daňového dokladu, a to v okamžiku převzetí a předání zboží není technicky a časově možné provést. Z tohoto důvodu bude Zákazníkovi pouze předán dodací list se seznamem zakoupeného zboží a jeho cenou. Daňový doklad bude ke stažení na profilu Zákazníka na internetovém portálu www.ruskolobok.cz.

2.10. OBCHOD je oprávněn prověřit věkovou hranici Zákazníka nahlédnutím do jeho průkazu totožnosti. Nebude-li potřebná věková hranice Zákazníka prokázána, je OBCHOD oprávněn odmítnout uzavření Smlouvy a požadovat náhradu promarněných nákladů v souvislosti s Objednávkou.

2.11. Zákazník bere na vědomí, že OBCHOD není povinen uzavřít Smlouvu zejména s osobami, které dříve podstatným způsobem porušily Smlouvu (včetně VOP) a/nebo podmínky užití na internetovém portálu www.ruskolobok.cz.

2.12. Zákazník souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání Smlouvy. Náklady vzniklé Zákazníkovi při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením Smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory aj.) si hradí Zákazník sám.

III. Změna a Storno Objednávky

3.1. Objednávka je pro Zákazníka závazná od chvíle jejího dokončení internetovým portálem www.ruskolobok.cz, její změna je možná pouze, pokud se OBCHOD ozve telefonicky Zákazníkovi s tím, že objednané zboží již není na skladě. Storno Objednávky je možné prostřednictvím internetového portálu www.ruskolobok.cz nejpozději do 20:00 hod. dne předcházejícího dni doručení zboží. V den doručení může Zákazník změnit (a to pouze s výslovným souhlasem OBCHODu) pouze čas doručení anebo adresu doručení. Od okamžiku, kdy je zboží již vypraveno Zákazníkovi, není možné provést storno Objednávky ani změnit adresu nebo čas doručení.

3.2. Zákazník je ve změně i ve stornu Objednávky povinen uvést číslo Objednávky, datum Objednávky a číslo účtu pro vrácení ceny Nákupu.

3.3. V případě storna Objednávky dle výše uvedeného pokud OBCHOD zboží již vyexpedoval, je Zákazník povinen zaplatit storno poplatek ve výši kupní ceny zboží z Objednávky, na jehož zaplacení je OBCHOD oprávněn započíst si odpovídající část z ceny Nákupu.

IV. Bezpečnost

4.1. Během registrace je Zákazník vyzván k vytvoření přístupového hesla ke svému zákaznickému účtu. Zákazník je povinen uchovávat toto heslo v tajnosti a nesdílet ho s dalšími osobami. Zákazník nese plnou odpovědnost za veškeré úkony, které jsou z jeho účtu učiněny.

4.2. Zákazník je povinen bez zbytečného odkladu OBCHOD informovat, pokud má jakékoli podezření na zneužití či zpřístupněné svého hesla třetí osobě. V případě odůvodněné obavy, že dochází nebo může dojít k zneužití Služby, je OBCHOD oprávněn účet Zákazníka zablokovat, případně ho vyzvat ke změně hesla. OBCHOD neodpovídá Zákazníkovi za škody, které mu vznikly v důsledku vyzrazení nebo zneužití jeho přístupového hesla.

V. Odstoupení od Smlouvy a reklamace zboží

5.1. Reklamace zboží. Zákazník je povinný/á předané zboží z Objednávky ihned zkontrolovat a zjištěné nedostatky okamžitě reklamovat OBCHODu na potvrzení o předání zboží. Pokud zboží (zejména jídlo) při předání Zákazníkovi bude vykazovat vady, v jejichž důsledku jej nebude možné užít k jeho účelu (ze zřejmých důvodů, a to např. propadla expirační doba anebo u zboží je jiná zjevná nezpůsobilost k tepelnému zpracování či ke konzumaci nebo určenému účelu použití), vrátí zboží ihned příslušné osobě, která mu jej za OBCHOD předala. Zákazník souhlasí, že s ohledem na povahu zboží nemusí být brán zřetel na skutečnost, že nereklamoval zjevné vady zboží při jeho předání (např. potraviny nebo při poškození ochranného obalu).

5.2. Odstoupení od Smlouvy. V souladu s ustanovením § 1829 zákona č. 89/2012 ., Občanský zákoník, v platném znění (dále jen „Občanský zákoník“) má Zákazník právo od Smlouvy odstoupit do 14dní od převzetí zboží. V případě odstoupení od Smlouvy je Zákazník povinen zboží okamžitě předat osobě, která mu jej za OBCHOD předala a není-li to možné, je povinen sdělit odstoupení od Smlouvy OBCHODu telefonicky nebo prostřednictvím internetového portálu www.ruskolobok.cz, identifikovat zboží a vadu a poté se telefonicky či e-mailem domluvit na řešení příslušné reklamace (odstoupení od smlouvy), v případě, že reprezentant/zaměstnanec OBCHODu bude požadovat zaslání zboží na předem určenou prodejnu, bude tak učiněno na náklady Zákazníka, současně je Zákazník povinen zaplatit OBCHODu promarněné náklady na doručení zboží.

5.3. V případě platného odstoupení od Smlouvy bude již zaplacená cena Nákupu nebo poměrná část poukázána do 14dnů od vrácení zboží (nebo od doložení, že zboží bylo odesláno podle odst. 5.2. výše) na účet Zákazníka ze kterého Zákazník kupní cenu zaplatil. OBCHOD je oprávněn započíst si odpovídající část z ceny Nákupu na uhrazení promarněných nákladů na doručení zboží.

5.4. Zákazník odpovídá za snížení hodnoty zboží, které vzniklo v důsledku nakládání s tímto zbožím jinak, než je nutné sním nakládat s ohledem na jeho povahu a vlastnosti.

5.5. V souladu s ustanovením § 1837, písm. e), g) Občanského zákoníku odstoupení od Smlouvy není možné u zboží (potravin) podléhající rychlé zkáze (např. ovoce, zelenina nebo potraviny živočišného původu , nebo u zboží (např. potravin), které není možné z hygienických důvodů znovu použít nebo u již použitého zboží (např. poškodí-li Zákazník ochranný obal zboží nebo poruší-li bezpečností uzávěr nebo může-li dojít k jiné kontaminaci zboží (např. potravin). S ohledem na dodržování hygienických norem a těchto VOP Zákazník souhlasí, že OBCHOD je oprávněn v případě jakéhokoli podezření na jejich porušení ze strany Zákazníka odstoupení od Smlouvy odmítnout a vrácené zboží na náklady Zákazníka poslat Zákazníkovi zpět a nebude-li to možné (např. z hygienických důvodů nebo z důvodu porušení ochranného obalu), je OBCHOD oprávněn zboží neprodleně zlikvidovat.

VI. Cena Nákupu a platební podmínky

6.1. Cenu Nákupu a případné další náklady dle Smlouvy se platí v hotovosti nebo platební kartou při předání nákupu.

6.2. Cena Nákupu je splatná při předání zboží z Objednávky.

6.3. OBCHOD vydá Zákazníkovi bez zbytečného odkladu po úhradě ceny a předání Nákupu daňový doklad podle odst. 2.9.

6.4. Zákazník má prostřednictvím internetového portálu www.ruskolobok.cz možnost objednávat pouze určitý počet kusů zboží namísto váhového množství, OBCHOD se zavazuje vždy dodávat požadovaný počet kusů zboží.

6.5. V ceně zboží není zahrnuta cena za službu dodání zboží na místo určené v Objednávce.

Výše ceny za dodání zboží na místo určení po Praze 75,– Kč (včetně DPH), dopravce DPD po Praze a mimo Prahu v ČR 200,– Kč (včetně DPH), dopravce DPD mimo ČR 400,– Kč (včetně DPH),  s výjimkou objednávky po Praze a mimo Prahu v ČR nad 2.000 Kč (včetně DPH), která je od doručovacího poplatku osvobozena.

6.6. Jakákoliv jiná změna bude vždy Zákazníkovi předem oznámena při vytváření Objednávky a může záviset na požadovaném čase doručení zboží. Při opakovaném doručení na přání Zákazníka je OBCHOD oprávněn požadovat uhrazení ceny za opětovné doručení ve výši 100,– Kč (včetně DPH).

6.7. V případě bezhotovostní platby, platba bude provedena na bankovní učet vedeny u FIO Banky.                                                                                                                                         Číslo učtu v Českých korunách: 2500495248/2010                                                                                                                                                                                                                Číslo úctu v Euro:2700495250/2010                                                                                                                                                                                                                               IBAN:    CZ9020100000002700495250                                                                                                                                                                                                                           SWIFT:  FIOBCZPPXXX                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

VII. Odpovědnost a záruky

7.1. OBCHOD odpovídá Zákazníkovi za vady služeb a/nebo zboží v rozsahu stanoveném obecně závaznými právními předpisy.

7.2. OBCHOD nenese odpovědnost za případnou škodu nebo jakékoli jiné následky vzniklé Zákazníkovi na základě nebo v souvislosti sjednáním Zákazníka nebo okolností na straně Zákazníka.

7.3. Zákazník souhlasí, že OBCHOD nenese odpovědnost za plynulý nepřerušený a bezchybný a bezpečný chod internetového portálu www.ruskolobok.cz. OBCHOD nenese odpovědnost za reklamu či propagaci prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím internetového portálu www.ruskolobok.cz ani odpovědnost za chyby vzniklé v důsledku zásahů třetích osob do internetového portálu www.ruskolobok.cz nebo v důsledku jeho užití v rozporu s jeho určením.

7.4. Dostupnost zboží je vázána na skladové zásoby a OBCHOD dostupnost zboží negarantuje. V případě, že nebude možné Objednávku z jakýchkoli důvodů na straně OBCHODu vyřídit, bude o tom Zákazník informován prostřednictvím zákaznické linky OBCHODu anebo prostřednictvím e-mailu, který Zákazník uvede v Objednávce jako kontaktní.

VIII. Vratné zálohované obaly

8.1. Ceny zboží ve vratných zálohovaných obalech zahrnují i zálohu za tento obal. Zákazník může vrátit zálohovaný obal a obdržet zpět zálohu v jakémkoliv řetězci maloobchodního prodeje.

8.2. Zálohované obaly není možno vracet přímo řidiči rozvozu, stejně tak není možné uplatnit jakýkoliv kupón za vrácené zálohované lahve prostřednictvím Služby.

IX. Alkoholické nápoje a tabákové výrobky

9.1. Tabákové výrobky a alkoholické nápoje mohou být prodávány pouze osobám starším 18let; mladším osobám je jejich prodej zakázán. Pokud nebude možné spolehlivě ověřit, že Zákazník je starší 18let, k předání zboží nedojde a OBCHOD je oprávněn od Smlouvy odstoupit, ledaže by zboží bylo předáno zákonným zástupcům Zákazníka.

9.2. OBCHOD si vyhrazuje totéž omezení a tatáž práva zavést také u alkoholických výrobků.

9.3. OBCHOD si vyhrazuje zavést omezení obdobně jako u prodeje tabákových výrobků a alkoholických nápojů také u vybraného drogistického zboží (např. čistící domácí prostředky nebo prostředky na hubení škůdců, případně látky hořlavé, těkavé nebo dráždivé nebo jinak nebezpečné či zdraví škodlivé) nebo jakéhokoli jiného zboží podobného charakteru.

X. Ochrana práv duševního vlastnictví, zneužití služby, dostupnost služby, další práva a povinnosti smluvních stran

10.1. Zákazník bere na vědomí, že programové vybavení a další součásti tvořící internetový portál www.ruskolobok.cz (včetně fotografií propagovaných služeb a/nebo zboží) jsou chráněny autorským právem. Zákazník se zavazuje používat internetový portál www.ruskolobok.cz výhradně pro svou potřebu, a že nebude vykonávat žádnou činnost, která by mohla jemu nebo třetím osobám umožnit neoprávněně zasahovat nebo neoprávněně užít (např. uchovávat, upravovat, šířit) programové vybavení nebo další součásti tvořící internetový portál www.ruskolobok.cz.

10.2. Přístup a užití internetového portálu www.ruskolobok.cz ze strany Zákazníka v souladu s VOP je bezplatný.

10.3. Zákazník není oprávněn při internetového portálu www.ruskolobok.cz používat mechanismy, programové vybavení nebo jiné postupy, které by mohly mít negativní vliv na provoz internetového portálu www.ruskolobok.cz. Internetový portál www.ruskolobok.cz je možné užívat jen v rozsahu, který není na úkor práv ostatních zákazníků OBCHODu a který je v souladu s jeho určením.

10.4. Zákazník užívá internetový portál www.ruskolobok.cz na vlastní riziko a souhlasí s tím, že fotografie na internetovém portálu www.ruskolobok.cz jsou pouze ilustrativní.

10.5. OBCHOD neodpovídá za žádné škody vzniklé v souvislosti s využitím služeb, užitím informací nebo stahováním údajů zveřejněných na internetovém portálu www.ruskolobok.cz, tj.za chyby, opomenutí, přerušení, poruchy, zpoždění, počítačové viry, ztrátu zisku nebo ztrátu dat Zákazníka nebo jiné třetí osoby užívající internetový portál www.ruskolobok.cz, neoprávněný přístup k přenosům a datům těchto osob, změny takových dat, jakož i další hmotné a nehmotné ztráty.

10.6. Veškeré informace zveřejňované na internetovém portálu www.ruskolobok.cz jsou uváděny při nejlepším vědomí a svědomí OBCHODu, který nenese odpovědnost za jejich úplnost či technickou přesnost. OBCHOD se rovněž zříká veškerých záruk, že materiál uvedený na internetovém portálu www.ruskolobok.cz je nezávadný.

10.7. OBCHOD si vyhrazuje právo kdykoliv omezit nebo ukončit přístup Zákazníka nebo jiné 3.osoby k internetovému portálu www.ruskolobok.cz.

10.8. OBCHOD není ve vztahu k Zákazníkovi vázána žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1, písm. e) zák. č. 89/2012 . občanského zákoníku.

XI. Ochrana osobních údajů a souhlas se zpracováním

11.1. Osobní údaje Zákazníka, který je fyzickou osobou, spravuje a zpracovává OBCHOD, který zajišťuje ochranu těchto údajů v souladu se zákonem č. 101/2000 ., o ochraně osobních údajů, v platném znění. Souhlas se zpracováním svých osobních údajů uděluje Zákazník přímo OBCHODu.

11.2. OBCHOD zpracovává osobní údaje Zákazníků, kteří vyplní registrační formulář, či se přihlásí prostřednictvím sítě Facebook anebo Twitter, případně neregistrovaných Zákazníků, kteří uzavřou Smlouvu.

11.3. Zákazník souhlasí se zpracováním těchto svých osobních údajů: jméno, příjmení, e-mailová a fyzická adresa doručení zboží, telefonní číslo, datum narození, základní údaje poskytnuté sítí Facebook či Twitter, seznam přátel na síti Facebook či Twitter a emailová adresa účtu Zákazníka na síti Facebook či Twitter a zájmy Zákazníka na síti Facebook či Twitter (dále vše společně jen jako „Osobní údaje“).

11.4. Zákazník souhlasí se zpracováním Osobních údajů OBCHODem, a to pro účely realizace práv a povinností ze Smlouvy a pro účely zasílání informací a obchodních sdělení.

11.5. Zákazník bere na vědomí, že je povinen své Osobní údaje uvádět správně a pravdivě, a že je povinen bez zbytečného odkladu informovat OBCHOD o změně ve svých Osobních údajích.

11.6. Zpracováním Osobních údajů může OBCHOD, jako správce, pověřit třetí osobu jakožto zpracovatele. Aktuální seznam zpracovatelů Osobních údajů bude vždy zveřejněn na internetovém portálu www.ruskolobok.cz.

11.7. Osobní údaje budou zpracovávány po dobu neurčitou prostřednictvím zabezpečeného počítačového programu.

11.8. Zákazník potvrzuje, že poskytnuté Osobní údaje jsou přesné a že byl poučen o tom, že se jedná o dobrovolné poskytnutí Osobních údajů. Zákazník dále prohlašuje, že byl poučen o tom, že souhlas se zpracováním Osobních údajů může ve vztahu ke OBCHODu odvolat písemným oznámením doručeným na kontaktní adresu anebo sídlo OBCHODu.

11.9. V případě, že by se Zákazník domníval, že OBCHOD nebo zpracovatel provádí zpracování jeho Osobních údajů v rozporu s ochranou soukromého a osobního života Zákazníka nebo v rozporu se zákonem, může OBCHOD požádat o vysvětlení a požadovat, aby odstranil závadný stav. Zákazník se v takovém případě rovněž může obrátit přímo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

11.10. Požádá-li Zákazník o informaci o zpracování svých Osobních údajů, je mu OBCHOD povinen tuto informaci předat. OBCHOD má právo za poskytnuté informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí této informace.

11.11. Zákazník souhlasí se zasíláním informací souvisejících se službami OBCHODu a podnikatelů prezentujících na internetovém portálu www.ruskolobok.cz své zboží a/nebo služby na elektronickou adresu Zákazníka uvedenou v Objednávce a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení OBCHODu na tuto adresu. Souhlas Zákazníka se zasíláním obchodních sdělení je dobrovolný. Zákazník je oprávněn kdykoli tento souhlas písemně odvolat.

XII. Doručování a převzetí

12.1. Nebude-li dohodnuto jinak, veškerá korespondence související se Smlouvou musí být druhé smluvní straně doručena písemně, a to elektronickou poštou, případně osobně nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb. Zákazníkovi je doručováno na adresu elektronické pošty uvedenou v Objednávce.

12.2. Zpráva je v případě doručování elektronickou poštou považována za doručenou okamžikem přijetí na server příchozí pošty. Zpráva doručovaná osobně nebo prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je považována za přijatou převzetím zásilky adresátem, případně odepřením převzetí zásilky adresátem. V případě doručování prostřednictvím provozovatele poštovních služeb je zásilka považovaná za doručenou rovněž uplynutím lhůty deseti (10) dnů od uložení zásilky a dání výzvy adresátovi k převzetí uložené zásilky, dojde-li k uložení zásilky u provozovatele poštovních služeb, a to i v případě, že se adresát o uložení nedozvěděl.

XIII. Závěrečná ustanovení

13.1. Pokud vztah související s užitím internetového portálu www.ruskolobok.cz nebo právní vztah založený Smlouvou obsahuje mezinárodní (zahraniční) prvek, pak strany sjednávají, že vztah se řídí právním řádem České republiky. Tímto nejsou dotčena práva Zákazníka (spotřebitele) vyplývající z obecně závazných právních předpisů. Řešení případných sporů je plně v jurisdikci soudu České republiky místně příslušného podle sídla OBCHODu.

13.2. OBCHOD je oprávněn k této činnosti na základě živnostenského oprávnění a činnost nepodléhá jinému povolení. Živnostenskou kontrolu provádí v rámci své působnosti živnostenský úřad.

13.3. Je-li nebo stane-li se některé z ustanovení VOP neplatným nebo neúčinným, namísto takových neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností některého ustanovení není dotčena platnost a účinnost ostatních ustanovení.

XIV. Kontaktní údaje zákaznické podpory:

Internetový portál/e-shop:

www.ruskolobok.cz

Zákaznická telefonická linka:

+ 420 777 153 915

Jakékoli dotazy, podněty, připomínky či stížnosti lze řešit na info@ruskolobok.cz.

Nepodaří-li se je vyřešit, lze se obrátit na orgány státního dozoru a soud.

V Praze, dne 28.09.2019, jménem společnosti Extanza Pro s.r.o. Nadejda Dyvak, jednatel obchodní společnosti.

Tyto Všeobecné obchodní podmínky nabývají platnosti a účinnosti dnem 28.09.2019.

0 ks
Košík: 0

za 0,00

Celková cena: 0
0 ks